Miljöledningssystem

Stadens miljöarbete följer ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Mariehamns stad certifierades som första stad i Finland enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 i januari 2011. Miljöcertifieringen omfattar hela stadens förvaltning och vissa bolag. Stadens miljöledningssystem revideras årligen av extern revisor, revisionen syftar till att säkerställa att stadens förvaltningsorganisation uppfyller kraven enligt ISO 14001. Certifikaten utgör en kvalitetsstämpel utfärdad av det oberoende certifieringsorganet A3CERT.

I huvuddrag är arbetet upplagt så att staden har en centralt antagen miljöpolicy som bryts ner i fleråriga miljömål vilka fastställs av stadsfullmäktige. Ansvaret för att planera, finansiera och genomföra konkreta åtgärder för att uppnå fastslagna miljömål ligger på de respektive verksamheterna och dess nämnder. Intern miljörevision utförs inom förvaltningarna av miljösamordnare från stadskansliet. Som underlag för revisionen används tidigare revisionsprotokoll och aktuella ledningsdokument och anvisningar och lagkrav. Samtliga chefer inom staden har ett utvidgat miljöansvar som innebär att miljöanvisningar kring verksamheten följs och att rapportera avvikelser och förbättringsförslag till miljösamordnaren. För att underlätta för ansvariga har en lathund inför miljörevision tagits fram.

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet som innebär att myndigheten ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det miljöarbete som bedrivs. Vårt miljö-arbete utvärderas därför varje år i en miljöredovisning. Redovisningen ligger till grund för ett hållbarhetsbokslut som i sin tur är en del av Mariehamns stads årsredovisning. Uppgifter om stadens miljöprestanda följs årligen upp och publiceras i stadens bokslut.

Sidan uppdaterades