Anvisningar och lagkrav

För att kunna uppfylla de lagar som är relevanta för stadens verksamhet är det viktigt att ha rutiner som säkerställer att de följs. Rutinerna skall ligga i linje med de krav på tillgänglighet till och efterlevnad av lagar och andra krav som den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 kräver.

Stadens miljöpolicy fastslår att:

  • stadens verksamhet i sin helhet skall uppfylla minst de krav på miljöskydd, som gällande lagstiftning ställer på verksamhet med anknytning till stadens ansvarsområde.
  • stadens personal ska, var och en inom sitt ansvarsområde, hålla sig ajour med och respektera gällande lagstiftning samt andra krav och rekommendationer avsedda att förbättra miljöskyddet inom staden.

Idag finns det en mängd lagar och förordningar beträffande miljö. Som stöd för att vi ska kunna följa miljölagstiftning och andra krav har stadskansliet tagit fram rutiner. Rutinerna som vi har valt att kalla Anvisningar och lagkrav (se lista nedan) beskriver vad som kan göras för att minimera negativ miljöpåverkan samt relevanta lagkrav för olika förvaltningsenheter.

Begreppet "Andra krav" härstammar från miljöledningssystemens begreppsvärld, och då i första hand ISO 14 001. Denna standard ställer nämligen krav på att man, utöver att man skall ha tillgängligt och efterleva lagar och andra miljörelaterade regelverk, även uppfyller motsvarande för vad som definieras som andra krav, exempelvis branschstandarder, myndigheters allmänna råd eller andra likartade dokument. Exempel på detta är principbeslut (riktlinjer) som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tillhandahåller för bland annat buller, oljeavskiljare, förvaring av kemikalier och branschriktlinjer för säker mat inom vård, skola och omsorg.

Miljösamordnaren ansvarar för att uppdatering av miljölagstiftning införs i anvisningarna och att förvaltningscheferna informeras när ändringar har utförts. Eventuella frågor eller förslag till förändringar kontakta miljösamordnaren.

Stadens miljöledningssystem är nätbaserat. Det innebär att dokument som skrivs ut från nätet endast är gällande samma dag som utskrift sker.

Anvisningar och lagkrav finns framtagna för de flesta förvaltningsenheter:

Sidan uppdaterades