Stadga för Mariehamns stads stadsbildsfond

Godkänd av stadsfullmäktige 25.04.2000

1 §
Fondens ändamål

Stadsbildsfondens ändamål är att genom bidrag till fastighetsägare för underhåll eller reparation medverka till att kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt eller annan för allmänheten värdefull bebyggelse inom Mariehamn bevaras för framtiden.

2 §
Kapitalet och dess förkovran

Stadsbildsfonden förkovras :

  1. genom räkenskapsperiodens överskott till högst det belopp och anslag som stadsfullmäktige på initiativ av stadsplanenämnden i budgeten anvisar för detta ändamål,
  2. med inbetalningar från enskilda personer, företag och sammanslutningar, till av stadsstyrelsen fastställt minimibelopp per inbetalning,
  3. med räntan på inbetalningar.

3 §
Fondens användning

Bestämmelser och villkor för bidrag:

  1. I bidrag kan utdelas ett av stadsstyrelsen bestämt belopp per objekt. Bidraget är ett uttryck för uppskattning av enskilda åtgärder, som är ägnade att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur eller befrämja stadsbilden. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd och godkänd av stadsarkitektkontoret och berörd myndighet.
  2. För erhållande av bidrag erfordras i fråga om fastigheten
    a) att objektet är i privat ägo och är av kulturhistoriskt eller stadsbildsmässigt värde;
    b) att samråd beträffande åtgärderna sker med stadsarkitektkontoret och vid behov med byggnadsinspektionen innan arbetet igångsätts. (Ändr. Stfge 27.02.2001, § 36)
  3. Bidrag kan i enskilda fall beviljas även om villkoren enligt punkt 2) ovan inte till alla delar uppfyllts.

4 §
Hedersomnämnande (Chiewitzpris) *)

Stadsstyrelsen kan utan ansökan på förslag av stadsplanenämnden utdela ett eller flera hedersomnämnanden s.k. "Chiewitzpris" till fastighetsägare som gjort värdefulla insatser för stadsbildens bevarande och/eller förskönande.

5 §
Fondens förvaltning

Om åtgärder i enlighet med 3 ' besluter stadsstyrelsen efter beredning av ärendet i stadsplanenämnden. Fondens medel ingår inte i stadens allmänna finansieringstillgångar. Ekonomiavdelningen handhar fondens räkenskaper. Över förvaltningen av stadsbildsfonden skall per kalenderår lämnas en redovisning till stadsfullmäktige, ur vilken framgår fondens behållning vid årets början, de medel som fonden inbringar under året, användningen av fondens medel under året samt fondens behållning vid årets slut.

 

*) Georg Theodor CHIEWITZ, född 1815 i Stockholm, var sin tids mest originella och nyskapande arkitekt. Han flyttade till Finland år 1851 och verkade som länsarkitekt i Åbo och Björneborgs län samt Åland från 1852 till sin död 1862. På uppdrag av ryske guvernören utarbetade han Mariehamns första stadsplan daterad 6 december 1859. Stadsplanen fastställdes av H.M. kejsar Alexander II den 17 juli 1860. Stadens fundationsbrev är undertecknat den 21 februari 1861.

Sidan uppdaterades