Så räknas utkomststödet ut

Det grundläggande utkomststödet räknas ut för en kalendermånad. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan beviljas enligt prövning.

Alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp. Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter.

Personer som bor i samma bostad kan utgöra ett gemensamt hushåll men inte nödvändigtvis en familj. Då ska de ansöka om utkomststöd var för sig. Till exempel vuxna barn som bor hemma hos sina föräldrar eller vänner som bor tillsammans utgör var för sig en familj och ska därför ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan även om de bor i gemensamt hushåll. Deras inkomster, tillgångar och utgifter betraktas som separata helheter.

Utkomststödets grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. Till de utgifter som täcks med grunddelen hör

 • utgifter för kost och kläder
 • smärre hälso- och sjukvårdsutgifter samt utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien
 • användning av lokaltrafik
 • prenumeration på dagstidning
 • användning av telefon och datakommunikation
 • TV-licens
 • hobby- och rekreationsverksamhet
 • samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

Utgifterna som ingår i grunddelsbeloppet beaktas inte separat, utan de beaktas som en helhet i grunddelen. Du behöver alltså inte redovisa och bifoga verifikat (t.ex. kvitton och räkningar) för de utgifter som ingår i grunddelen.

Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem i det gemensamma hushållet. 

Familjemedlemmar

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och föräldrars minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, sambor och personer som lever i registrerat partnerskap.

Bilagor som ska bifogas ansökan

När du ansöker om utkomststöd är du skyldig att redovisa för alla de inkomster och tillgångar som du har. Till ansökan om utkomststöd skall därför bifogas:

 • Kontoutdrag över familjens samtliga bankkonton för de två senaste månaderna
 • Senaste beskattningsbeslutet
 • Specifikationer på inkomster, såsom arbetslöshetsförmån och lön
 • Verifikat över dina boendeutgifter (hyreskontrakt, ränteintyg på bostadslån, vederlag)
 • Verifikat över de utgifter du ansöker om utkomststöd för, till exempel kvitton och räkningar för boendeutgifter, hushållselektricitet, hemförsäkring, hälso- och sjukvårdskostnader (offentlig vård), receptbelagda mediciner (även recepten ska bifogas), barnförsäkringar, utgifter för barndagvård eller fritidshemsverksamhet.

Förutom grundläggande utkomststöd kan kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas enligt prövning. 

Kontakta socialkansliet för mer information, ring via stadens växel 5310 eller socialförvaltningens reception tel. 531 710.

Sidan uppdaterades