Ansökan om utkomststöd

Ansökan om utkomststöd görs för en månad i taget. När du ansöker om utkomststöd måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Du kan ansöka via vårt e-formulär eller med vanlig blankett.

Utkomststöd kan beviljas en person eller familj. Om du har en partner kan vem som helst av er göra en ansökan för familjens räkning. Det grundläggande utkomststödet består av utkomststödets grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter. Förutom det grundläggande utkomststödet kan kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas enligt prövning. 

Grundläggande utkomststöd kan även beviljas i förskott mot en förmån som du kommer att få senare. I så fall beviljas utkomststödet med återkrav, det betyder att det beviljade grundläggande utkomststödet dras sedan av från den primära förmånen.

Om du har tillgångar i form av exempelvis besparingar, aktier, fonder eller annat ska du i första hand använda dessa medel för att trygga din försörjning.

E-formulär för ansökan om utkomststöd.

E-formulär för komplettering av ansökan.

Blankett för ansökan om utkomsstöd (pdf, 0,7 MB)

Utgifter som täcks av grunddelen

Grunddelen är ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. Utgifterna beaktas som en helhet. Du behöver alltså inte redovisa och bifoga verifikat för det som täcks av grunddelen:

 • utgifter för kost och kläder
 • smärre hälso- och sjukvårdsutgifter samt utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien
 • användning av lokaltrafik
 • prenumeration på dagstidning
 • användning av telefon och datakommunikation
 • TV-licens
 • hobby- och rekreationsverksamhet
 • samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem i det gemensamma hushållet. 

Familjemedlemmar

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och föräldrars minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, sambor och personer som lever i registrerat partnerskap.

Personer som bor i samma bostad men inte är en familj ska ansöka om utkomststöd var för sig. Till exempel vuxna barn som bor hemma hos sina föräldrar eller vänner som bor tillsammans. De räknas som skilda familjer även om de bor i ett gemensamt hushåll. Deras inkomster, tillgångar och utgifter betraktas som separata helheter.

Bilagor för inkomster

När du ansöker om utkomststöd är du skyldig att redovisa för alla de inkomster och tillgångar som du har. Alla familjemedlemmars inkomster och tillgångar inverkar på utkomststödets belopp. Till ansökan ska därför bifogas:

 • Kontoutdrag över familjens samtliga bankkonton för de två senaste månaderna
 • Senaste beskattningsbeslutet
 • Specifikationer på inkomster, såsom arbetslöshetsförmån och lön
 • Verifikat över dina boendeutgifter (hyreskontrakt, ränteintyg på bostadslån, vederlag)

Bilagor för övriga grundutgifter 

I ansökan ska du också redovisa och lämna verifikat för övriga utgifter (som inte ingår i grunddelen) som du vill söka stöd för. Till exempel kvitton och räkningar för: 

 • boendeutgifter, hushållselektricitet och hemförsäkring
 • hälso- och sjukvårdskostnader (offentlig vård)
 • receptbelagda mediciner (även recepten ska bifogas)
 • barnförsäkringar
 • utgifter för barndagvård eller fritidshemsverksamhet.

Genom att räkna ihop utgifterna (som är utkomststödsberättigade), och sedan dra av inkomster och tillgångar kommer vi fram till den summa som utbetalas till dig.

Kontakta socialkansliet för mer information, ring via stadens växel 5310 eller socialförvaltningens reception tel. 531 710.

Sidan uppdaterades