Apalängens våtmark

Ny våtmark vid Apalängen

Mariehamns stad har nu påbörjat byggnation av en andra våtmark inom staden, den första våtmarken byggdes vid Nabben år 2019 och nu är det dags att anlägga ytterligare en våtmark, denna gång vid ”Sviby ån”.

Områdets utformning framgår av ”Apalängens våtmark parkplan” och nu i inledningsskedet är det fråga om att schakta för dammar och dikesbottnar, jordmassorna från de områdena används sedan för att anlägga vallar runt området. På vallarna anläggs sedan smala grusade gångvägar. Spångar för promenad och för sittplatser anläggs, samt att ett mindre fågeltorn byggs i våtmarkområdets södra del.

Arbetet med schaktningar för dammar och gångvägar beräknas vara slutfört till månadsskiftet juni – juli, arbete med spångar och fågeltorn utförs i september – november samtidigt ska också slänter vid dammar och gångvägar sås in / planteras med växter lämpliga för våtmarksområdet.

Från våren 2023 ska våtmarken kunna vara i funktion och besökare kan då på nära håll följa med i områdets växt och djurliv.

Samhällstekniska avdelningen

Infrastruktursektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 31.5.2022 15:11
Publicerad 31.5.2022 15:25
Uppdaterad 31.5.2022 15:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.