Tavla med certifikat för ISO14001

Fortsatt miljöcertifiering för Mariehamns koncern

ISO 14001 är en unik standard eftersom den kräver en kontinuerlig förbättring av det miljöarbete som bedrivs inom organisationen. Det finns även krav om att miljöledningssystem ska revideras årligen av en oberoende tredje part, ett certifieringsorgan.

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Mariehamns koncern och ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes år 2011 ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Mariehamn blev då Finlands första ISO 14001 registrerade kommun.

Mariehamns stad genomgick under vecka 45 en uppföljande miljörevision. Certifieringsorganet konstaterade efter genomförd revision att Mariehamns stad har åtgärdat de tidigare avvikelserna och utfärdade beslut för fortsatt certifiering.

ISO 14001: Vägen till hållbar utveckling?

– Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet, våra verksamheter arbetar strukturerat mot våra miljömål. Det är en av anledningarna till att vi är en av de främsta kommunerna i Finland gällande att minska klimatutsläppen, säger miljösamordnare Ulf Simolin.

Sedan 2002 har utsläppen av växthusgaser från stadens egna verksamheter inom koncernen minskat med 75 % samtidigt som staden har växt och ökat sin befolkning under denna tid. Sett till totala utsläppen från stadens invånare är dess utsläpp långt under genomsnittet i Finland och Åland.

Diagram. Utsläpp ton CO2 per invånare. Åland 6,7. Alla kommuner i Finland 5,7. Mariehamn 4,3.
Diagram: Utsläpp ton CO2 (koldioxid) per invånare år 2020.
Källa: SYKE – VHG-utsläpp i kommuner (hiilineutraalisuomi.fi)

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 15.11.2022 12:34
Publicerad 15.11.2022 13:37
Uppdaterad 15.11.2022 15:54

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.