Vy från Korrvik mot Lotsberget och Viking Grace

Avloppsledningen säkrad

Nu är pumpledningen som leder avloppsvatten från södra Mariehamn till Lotsbroverket säkrad igen.

– Det var ytterst viktigt för staden att få till en säkrare lösning efter de temporära åtgärderna, i samband med den akuta situationen, säger stadens infrastrukturchef Kai Söderlund. Den tillgängliga tekniska lösningen för det arbete som utfördes nu i juni bestod i att ledningen förlängdes med cirka 40 meter och flyttades så att den ligger på djup och säker botten.

Det var i samband med Viking Graces strandkänning vid Lotsberget den 21 november 2020 som stadens pumpledning flyttades från sitt fästa läge. Ledningen löper i sjön längs stranden mellan Korrviks fiskehamn och Lotsbroverket och flyttades under händelseförloppet nedåt längs slänten på en sträcka av ca 200 m.

Dykarbesiktningar och en tillfällig förankring gjordes omgående. Därefter vidtog planeringen inför de långsiktiga insatserna. Stadens infrastruktursektor och Mariehamns hamn har haft en tät dialog för att säkerställa att arbetet inte skulle medföra störningar för trafiken i Västerhamn. Som en del av projektet ingick ett planerat trafikstopp vid kaj 6. Under trafikstoppet styrdes trafiken om till den nybyggda kaj 3.

– Arbetet har avlöpt mycket bra och kaj 6 kunde till och med tas i bruk tre dagar tidigare än beräknat, kommenterar Söderlund. Ett stort tack till vår entreprenör Dykbolaget som varit med om hela processen och tillsammans med andra lokala samarbetspartners kunde genomföra det komplexa arbetet inom utsatt tid.

Publicerad 23.6.2021
Uppdaterad 24.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.