Publicerad den Boende och miljö

Mikroskräp i dagvattnet

Delar av det dagvatten som leds till Slemmern innehåller mikroskräp, det allra mesta av halterna kommer från trafiken. Det här har konstaterats efter provtagning som gjorts vid Nabben och Lilla holmen. Nu finns en plan för anläggning av en våtmark som kan bidra till att minska mikroplaster.

Under september och oktober samlade Mariehamns stad in vattenprover från dagvatten och vatten i Lotsbroverket. Två dagvattenflöden analyserades, det ena rinner ut vid Nabben med flöde ca 600 000 m3 och det andra har sitt utlopp vid Lilla holmen med ca 60 000 m3. Båda provpunkter är placerade ca 100 meter innan flödena når Slemmern. Dagvattennäten vid platserna innehåller relativt trafikerade områden och viss industriell verksamhet. Proverna sändes omgående till IVL i Stockholm för analys av mikroskräp. Syftet med provtagningen var en del i arbetet att kartlägga i vilken omfattning dagvatten bidrar med näringsämnen och olika föroreningar till Mariehamns inre havsvikar.

Resultat mikroskräp i dagvatten                            

I resultatsammanställningen delas mikroplasten upp i kategorierna plastfibrer och plastfragment. Utöver mikroplast så undersöktes även förbränningspartiklar och partiklar av syntetgummi (SBR) från fordonsdäck. Då det inte går att särskilja förbrännings- och SBR-partiklarna så kategoriseras dessa gemensamt som svarta partiklar. Alla dessa partiklar kategoriseras som mikroskräp. Provtagningar utfördes under september och oktober.  Provtagningen gjordes efter ca en veckas torrt väder och det är rimligt att tro att det vid nederbördstillfällen kommer mer partiklar.

Antalet mikroplastpartiklar i dagvattnet varierade mellan ca 2 till 4 per liter, med högst koncentration vid Nabben. Antalet svarta partiklar i dagvattnet varierade mellan ca 7 737 till 10 578, med högst koncentration vid Nabben.

Hur höga är då dessa halter?

Ett av de större studier för att undersöka hur mycket dagvattnet förorenar Östersjöns kustvatten bedrivs just nu i svenska Östergötland av Länsstyrelsen. Under 2016 analyserades dagvatten med avseende på bland annat mikroplaster på fem olika pilotområden i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Dagvatten från de olika pilotområdena innehöll cirka 20 600-63 000 mikroplast- och svarta partiklar per liter. Högst antal partiklar fanns i dagvatten från centrala Norrköping. Partiklarna dominerades även här av svarta partiklar (19 500 – 61 800 partiklar/liter) som sannolikt utgörs av fragmenterat styrenbutadiengummi från bildäck.

Följande tabell visar andel mikroskräp per liter vid Nabben samt Lilla holmen jämfört med centrala Norrköping.

 Mikroskräp Nabben Lilla holmen Centrala Norrköping
Plastfibrer 1 1 37
Plastfragment 3 1 1 142
Svarta partiklar 10 578 7 737 61 865

 

Resultat mikroskräp i Lotsbroverket

Antalet mikroplastpartiklar i Lotsbroverket varierade mellan ca 2 till 61 per liter, med högst koncentration i det inkommande vattnet. Antalet svarta partiklar i det inkommande vattnet var 30200. I det utgående vattnet från verket fanns det 700 partiklar per liter, vilket visar på en mkt bra reduktion i verket, ca 99 %. Mängden mikroplastpartiklar i det inkommande och utgående vattnet från Lotsbroverket ligger i samma storleksordning som man fann i en tidigare studie av tre svenska avloppsreningsverk.

Rapporten Mikroplaster och läkemedel, Mariehamns stad 2017 - Datasammanställning (pdf, 0,6 MB).

Krav att uppnå viss vattenkvalitet

Det finns krav i flera olika EU direktiv som berör havet, vilka kräver att vattnet ska uppnå en viss status. Dessa direktiv är implementerade genom Ålands förvaltning- och åtgärdsplan för Ålands vatten. Även i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 finns krav. Delmål 14.1 lyder: Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Läs mer om Agenda 2030 på globalamalen.se.

Multifunktionell våtmark som minskar mikroplast

Under 2017 har det utarbetats en plan som ger förslag på var och hur Mariehamns stad kan anlägga en våtmark. En våtmarken gör så att näringsläckaget och transporten av dagvattenrelaterade föroreningar som tungmetaller och mikroplast minskar samtidigt som anläggningen kan gynna fiskreproduktion.

Läs mer om stadens våtmark vid Nabben.

Sidan uppdaterades