Publicerad den Boende och miljö

Lätta på gasen och minska mängden mikroplaster!

På senare år har förekomsten av och problemen med mikroplast i världshaven uppmärksammats.

Nedbrytning av plast i naturen går långsamt och riskerna med förekomsten av plastskräp och mikroplast i våra vatten är många och komplexa. Vi vet att mikroplast kan vara skadligt för miljön, men vi saknar i dagsläget kunskap om effekterna på människor och rovdjur i toppen av näringskedjan. Det finns farhågor att mycket små mikroplastpartiklar kan passera cellmembranen och komma in i blodet och vävnaden hos djur med potentiellt skadliga effekter.

Mariehamn är en stad omgiven av vatten och det är av största vikt att vi skyddar det vatten som är så oersättligt för oss. Arbetet för att skydda vårt vatten involverar och berör många av stadens verksamheter.

Största källorna och spridningsvägarna

Slitage av däck har uppmärksammats som en av de största källorna till mikroplast. Det handlar om små gummipartiklar som slits loss från däcken vid körning. Däckslitaget beror på en mängd faktorer så som däcktyp, vägyta, hastighet, körmönster och väglag. Även slitaget av vägmaterial och vägfärg kan vara potentiella källor till mikroplast. Mikroplasterna sprids med dagvatten från vägnäten vidare ut till våra havsvikar.

Under hösten 2017 gjordes provtagningar på olika dagvattenflöden inom staden, framför allt dagvatten från trafiken och parkeringsområden. Antalet mikroföreningar i dagvattnet varierade mellan ca 7 700 till 10 600 per liter, med högst koncentration vid Nabben. Räknat på årsvolymen ger detta ofattbara 6360 miljarder partiklar, detta enbart från en mindre del av norra staden!

Vad har staden gjort?

I Mariehamns stad pågår ett aktivt och långsiktigt klimatarbete. Ett av stadens miljömål är att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder och vattendrag minskas. Det är därför en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. På många platser behöver vattenmiljöer förbättras för att bli långsiktigt livskraftiga och hållbara.

Ett av de större dagvattenflödena från staden (och Jomala) finns vid Nabben. Genom att anlägga en våtmark vid Nabben kan ca 600 000 kubikmeter dagvatten renas på både mikroplaster och näringsämnen samtidigt som vi har skapat ett bra lekområde för gäddlek. Med denna multifunktionella våtmark på plats kommer vi att se förbättringar av vattenkvaliteten och fiskbestånden i Slemmern.

Städar för att undvika spridning

Alla partiklar som genereras via trafiken, både från väg, vägfärg, däck och själva fordonet, transporteras via dagvatten och luft. Moderna städmaskiner är relativt effektiva i att avlägsna vägdamm från körbanan. Däckslitage tillsammans med slitage av körbana och vägfärg innefattar en stor del av vägdammet. Genom att använda frekvent och effektiv städning av gatorna så kan vi minska spridningen av mikroplasterna i vägdammet till både dagvatten och till luften.  

Vad kan du göra?

Kör mjukare! 

Ett sätt att minska däckslitaget och därmed mikroplast-spridningen är att sänka trafikhastighetsgränsen, studier visar på att sambandet mellan hastighet och däckslitage är linjärt.

Mjukare körning, så kallad Ecodriving, och korrekt däcktryck minskar slitage på däck och vägfärg vilket leder till minskade utsläpp av mikroplaster. En miljövänligare körning har dessutom en mindre klimatpåverkan och bidrar till en renare luft i staden.

Din insats har betydelse!

Månadens miljötips har koppling till följande mål i Agenda 2030:

14.1 Minska föroreningarna i haven

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Sidan uppdaterades