Publicerad den Stadsplanering och trafik

Förslag till trafikplan

Nu kan du bekanta dig med förslaget till framtidens trafiklösning för stadens centrum.

Sommaren 2016 fick Trivector Traffic i uppdrag av Mariehamns stad att studera framtida parkerings- och trafiklösningar för Mariehamns centrum. Slutrapporten från april är ett underlag till Mariehamns kommande delgeneralplan som beskriver hur centrumområdet kan utvecklas.

Utredningsområdet avgränsas av Stora gatan i söder, havet i öster, Styrmansgatan i norr och Ålandsvägen i väster. Området sträcker sig över 500 meter från norr till söder och 400 meter från öst till väst. Detta centrum rymmer idag cirka 420 invånare, men i utkast till delgeneralplan finns ambitioner på att åtminstone fördubbla invånarantalet genom ökad exploatering och förtätning i centrumnära lägen.

Förslaget till trafiksystemlösning utgår från människors tillgänglighet till bostäder, arbetsplatser, kultur och handel i Mariehamns centrum, snarare än fordons framkomlighet. Parkeringsfrågan är en viktig del för att nå delgeneralplanens intentioner, både för att frigöra mark för förtätning samt för att skapa attraktiva stadsmiljöer och trivsamma bostadsgårdar.

Läs mer om förslagen för trafiklösningarna i slutrapporten från Trivector. Där finns en nulägesanalys, förslag gällande koncept för trafiksystemet i centrum och för trafiksystemlösning samt rekommendationer för fortsatt arbete.

Sidan uppdaterades