Publicerad den Boende och miljö

Vad tycker barn och unga om stadens grönområden?

Vilka är dina gröna favoritplatser? Vilka gröna platser besöker du oftast? Finns det några gröna platser som du inte tycker om?

Fredagen den 16 oktober kl. 11-17, under evenemanget Barnens dagar, finns arkitekt Johanna Hagström på plats i Sittkoffs galleria. Hon har med sig ett stort flygfoto av Mariehamn.

- Här får barn och unga sticka in nålar för att markera vilka gröna platser de tycker om och vilka de besöker ofta. De kan också markera vilka gröna platser som de inte tycker om, berättar Johanna Hagström. De som vill får gärna skriva ner mer utförliga svar på frågelappar.

Synpunkterna som lämnas in kommer att användas som underlag för en grönplan. I en grönplan tar man ett helhetsgrepp på stadens grönområden för att se till exempel vilka parker som är viktiga att bevara och vilka som behöver utvecklas. Grönplanen i sin tur kommer att användas som ett underlag för den framtida planeringen i Mariehamn.

- Alla barn har rätt att säga hur de vill ha det, fortsätter Hagström. I barnkonventionen står det att vi vuxna ska fråga barnen vad de tycker och lyssna på dem innan vi bestämmer om sådant som rör dem till exempel i familjen, i skolan eller i hemkommunen.

- Jag hoppas att många barn kommer förbi på fredag och berättar vad de tycker om våra parker, skogsområden, träddungar, stränder eller andra gröna platser i staden, avslutar Johanna Hagström.

Mariehamns stad har också förberett en liten rithörna där barnen får rita på temat "lek". Teckningarna kan inspirera staden i det framtida arbetet med lekplatsernas utveckling.

För att minimera risken för smittspridning får alla barn sina egna färgpennor, det finns handsprit på plats och borden torkas regelbundet. Tillsammans tänker vi på att hålla avstånd.

Varför behövs en grönplan?

Grönområden är viktiga för både människor och djur. Vistelse i naturen har till exempel en hälsofrämjande effekt på människor. En utvecklad sammanhängande grön infrastruktur med fungerande ekosystem leder i sin tur till en ökad artrikedom som upprätthåller för människan viktiga ekosystemtjänster. Exempel på dessa är pollinering, rening av vatten och rekreation. Det är därför viktigt att den gröna infrastrukturen i städerna kan bidra såväl till rekreation som till den biologiska mångfalden.
Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning av grönområden. Den kommer att ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska tillvaratas och utvecklas för att gynna både människor samt djur- och växtliv.

 

 

Sidan uppdaterades