Publicerad den Organisation och arbete

Färre ledamöter sammanträder 31 mars

Inför tisdagens fullmäktigemöte har ledamöterna kommit överens om åtgärder som ska minska risken för smitta. Allmänheten uppmanas följa mötet via Ålandskanalen eftersom undantagstillståndet starkt avråder från folksamlingar.

- Under den senaste veckan har vi fört diskussion om huruvida vi alls ska hålla vårt planerade möte under rådande omständigheter, säger fullmäktiges ordförande Johan Ehn. Vi har dock konstaterat att det finns ärenden som fullmäktige i brådskande ordning behöver behandla. Som exempel kan nämnas att vi behöver göra en förändring av förvaltningsstadgan så att elektroniska möten möjliggörs. 

Som en viktig åtgärd har fullmäktigegrupperna tillsammans kommit överens om att minimera antalet personer som samlas för mötet. Enligt kommunallagen för Åland är fullmäktige beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. I stadens fall betyder det att 18 ledamöter behöver närvara. 

Antalet ledamöter på tisdagens möte fördelas enligt följande:
(det normala antalet inom parantes)

5 (7) OCÅ, fullmäktigegrupp för Obunden Samling, Centern och Ålands Framtid
4 (6) Liberalerna
4 (6) Moderat Samling för Åland
4 (6) Socialdemokraterna
1 (2) Hållbart initiativ

Utöver ovanstående vidtas följande smittskyddande åtgärder:

  • Ledamöter som har minsta symptom eller tillhör någon riskgrupp uppmanas att inte delta i mötet.
  • Sittningen ska vara så gles som möjligt, 1 ledamot per bord
  • Tiden för mötet begränsas till maximalt 2 timmar, utan kaffepaus
    • enbart gruppanföranden rekommenderas
    • motioner behandlas inte 
  •  Utöver fullmäktigeledamöter närvarar endast stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören, mötets sekreterare, vaktmästare
  •  Externa åhörare uppmanas följa mötet via TV-sändning istället för på plats.

Mötets innehåll framgår som vanligt av föredragningslistan. Inledningsvis redogör stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören översiktligt för det aktuella läget, vidtagna åtgärder och den fortsatta planeringen.

Extrainsatt TV- sändning 

Tidigare har det gått ut information om att sändningarna från fullmäktigemötena kommer att upphöra. Den här TV-sändningen bjuder Ålands Radio och TV på. Syftet är att tillgängliggöra den demokratiska beslutsprocessen för allmänheten, eftersom undantagstillståndet gör att åhörare inte rekommenderas att delta på plats. 

Du kan följa sammanträdet tisdagen den 31 mars från kl. 18.30 via direktsändning på tv-kanalen Ålandskanalen (via MCA, Smedsböle och IPTV).

Sidan uppdaterades