Publicerad den Stadsplanering och trafik

Utbyggnad av Södra Lillängen

Nu startar utbyggnaden av kommunalteknik, gator och parker för bostadsområdet Södra Lillängen. Staden har tecknat entreprenadkontrakt för arbetena med Ålands Schakt Ab.

Arbetena startar vecka 8 och hela entreprenadarbetet ska vara färdigställt i månadsskiftet oktober-november 2020.

Bostadsområdet avviker lite från tidigare bostadsområden i staden då Södra Lillängen inte kommer att få tillgång till fjärrvärme istället kan andra alternativa värmesystem användas. Området är också planerat för ekologisk dagvattenhantering vilket betyder att allt dagvatten såsom takvatten och dräneringsvatten från byggnader ska omhändertas på tomt och/eller ledas till öppna dagvattenanläggningar som finns i form av planteringar längs gatorna, i diken särskilt utformade för att infiltrera dagvatten och i fördröjningsbassänger så att vattnet i största möjliga grad kan infiltrera till markgrunden.

Bekanta dig med Södra Lillängen här!

Sidan uppdaterades