Publicerad den Stadsplanering och trafik

Utställda förslag till stadsplaneändringar

På webben och i Sittkoff Galleria kan du nu se två stadsplaneförslag. Den ena gäller en våtmark vid Sviby å, Apalängen. Den andra en planändring av Torggatan 4, för utökad affärs- och kontorsyta samt nya bostäder.

Båda stadsplaneförslag är officiellt och lagenligt framlagda under tiden 17.4–18.5.2020 som utställning i Sittkoff Gallerian (Markströmsgränd) och på webben. Men allt material finns redan nu att ta del av både på stadens hemsida och i Sittkoff.

Eventuella anmärkningar mot förslagen bör inlämnas senast måndagen den 18.5.2020 kl. 15.00 per brev till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Våtmark i Apalängen

Möckelbybäcken eller Svibyån som den kallas i folkmun avvattnar ett låglänt jordbrukslandskap där näringsämnen läcker ut till havet. För att minska detta läckage föreslås att en sedimentationsdamm och efterföljande våtmark anläggs strax uppströms åns mynning i Svibyviken. Åtgärderna förväntas även ge positiva effekter på fågellivet. Förutom våtmarkens renande funktion och effekter för biologisk mångfald har den även betydelse för rekreation och är viktig för att skapa gröna stråk och vandringsvägar.

Torggatan 4

Sökanden önskar en planändring gällande markanvändning, byggnadsrätt, antal våningar och byggnadsytor. Sökandens målsättning är att exploatera fastigheten med utökad affärsyta i gatuplan, utökad kontorsyta i våning två och nybyggnation av bostäder i våning tre till fem, samt utökad underjordisk parkering. Ett förverkligande av målsättningen skulle stärka Mariehamns centrum med både bostäder, arbetsplatser och handel.

Byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangerades samråd 14-28 november 2019. 

Sidan uppdaterades