Publicerad den Boende och miljö

Vilka grönområden använder du i staden?

Vi önskar att alla, gammal som ung, svarar på en kartbaserad enkät under april. Alla svar är anonyma.

Central Baltic projektet Coast4us inom Ålands landskapsregering gör i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn. Genom en kartbaserad enkät önskar vi få veta vad boende i Mariehamn tycker om stadens grönområden. Vi behöver veta vilka platser som används och uppskattas och vilka som kan förbättras och utvecklas.

Kartläggningen är ett samarbete mellan Mariehamn stad och Central Baltic projektet Coast4us, med stöd av Ålands landskapsregering och EU.

Hjälp oss genom att svara på enkäten

Vi önskar nu att alla, gammal som ung, svarar på frågor gällande just sin användning av grönområden i Mariehamn.

Se en kort informationsfilm (6 min) om kartläggningen och om hur du registrerar dina svar. Utförliga instruktioner om hur du svarar i kartverktyget visas 2 min och 21 sekunder in i filmen. Du väljer själv hur mycket eller lite du vill markera och berätta om i ditt svar. Vi är tacksamma för alla svar!

Klicka här för att nå länken till kartenkäten. Länken är publicerad på Ålands landskapsregerings sida om Coast4us-projektet. Enkäten är öppen från 1-30.4.2020. Alla svar är anonyma. 

Grönplan för Mariehamns stad

Grönområden är viktiga för både människor och djur. Vistelse i naturen har till exempel en hälsofrämjande effekt på människor. En utvecklad sammanhängande grön infrastruktur med fungerande ekosystem leder i sin tur till en ökad artrikedom som upprätthåller för människan viktiga ekosystemtjänster. Exempel på dessa är pollinering, rening av vatten och rekreation. Det är därför viktigt att den gröna infrastrukturen i städerna kan bidra såväl till rekreation som till den biologiska mångfalden.

Kartläggningen som görs i april kommer i förlängningen att utgöra ett underlag för en grönplan för Mariehamns stad. Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning av grönområden. Den kommer att ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska tillvaratas och utvecklas för att gynna både människor samt djur- och växtliv.

 

Sidan uppdaterades