Publicerad den Boende och miljö

Så arbetar staden med klimat och miljö

Under en vecka, med start lördagen den 12 oktober, finns en utställning om stadens klimat- och miljöarbete i biblioteket.

Stadsfullmäktige antog i april 2019 ett miljöprogram 2019- 2030. I miljöprogrammet finns mål och indikatorer för att minska stadens negativa påverkan på miljö, klimat och hav.

Parisavtalet. När världens länder nu ska uppfylla det glo­bala klimatavtalet om att hålla klimatföränd­ringarna väl under två grader, spelar städerna en nyckelroll. Därför har och kommer Marie­hamn prioritera arbetet med att minska kol­dioxidutsläppen. Stadens nya antagna klimatmål anger att koldioxidutsläppen ska minska med 90 % till 2030.

Ett Mariehamn anpassat till ett förändrat klimat

Lika viktigt som att minska klimatpåverkan är det att anpassa staden till de klimatförändringar som sker. Att klimatanpassa ett samhälle innebär att vidta åtgärder som skyddar människor och miljö mot de konsekvenser ett förändrat klimat kan medföra. Enligt vetenskapen behöver samhället ha beredskap för att kunna hantera till exempel höga vattennivåer, långvariga värmeböljor eller plötsliga skyfall på ett sätt så att invånare och verksamheter påverkas så lite som möjligt.

Med ökad nederbörd och skyfall riskerar halten föroreningar i dagvattensystemen också öka. För att klimatanpassa stadens dagvattenflöden är det av stor vikt att hitta dagvattenreningar som fungerar i dagsläget och vid kommande klimatförändringar.

För ett av stadens större dagvattenflöde valde vi därför att anlägga Nabbens våtmark under 2019, mer om detta finns också att ta del av i biblioteket.

Sidan uppdaterades