Publicerad den Stadsplanering och trafik

Grävningsarbeten i Mariehamn

Pga grävningsarbeten i staden blir det vissa begränsningar i framkomligheten för trafiken.

På Köpmansgatan vid Ålands Ömsesidiga har påbörjats grävningar för byte av vatten och avloppsledningar samt fjärrvärme till nämnda fastighet.
För fordonstrafiken betyder det att man från Torggatan inte kan köra västerut på Köpmansgatan, trafik i riktning till Torggatan är dock möjlig, denna begränsning gäller 25-29 mars, från 1 april tas hela Köpmansgatan i anspråk för grävningsarbetet och då stängs gatuavsnittet Köpmansgatan mellan Torggatan och Kaptensgatan helt för genomfartstrafik.
Gående längs Köpmansgatans på trottoar vid Ålands Ömsesidiga hänvisas till trottoarer på gatans andra sida. Trafik till tomter vid gatuavsnittet ska fungera under hela arbetsperioden, grävningsarbetet beräknas pågå ca tre veckor framöver.

På Havsgatan har arbetet med vatten och avloppsledningar färdigställts, arbetet fortsätter nu med grävningar för fjärrvärmeledningar på avsnittet Havsgatan mellan Mariegatan och Skillnadsgatan. Havsgatan är nu stängd för genomfartstrafik  på nämnda avsnitt och trafik till hamnterminalen bör ske via Hamngatan och trafik från terminalen hänvisas via omfart Skillnadsgatan – Ålandsvägen.
Efter slutfört arbetet med fjärvärmeledningar ska ännu Havsgatan förses med gc väg från hamnens uppfart till Stora gatan. Hela ombyggnadsprojektet längs Havsgatan beräknas vara färdigställt i slutet av maj.

På Neptunigatan, avsnittet Stora gatan – Norragatan, ska gatan byggas om och förses med gc väg från Stora gatan till Norragatan. Före gc vägen byggs ska vatten och avloppsledningar byggas om inom gatuområdet, ledningsarbetet beräknas starta v 14 och hela ombyggnadsprojektet beräknas vara färdigt till midsommar. Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet för trafiken, trafik till tomt ska fungera medan man får räkna med att genomfartstrafik inte är möjlig under byggtiden.

Sidan uppdaterades