Publicerad den Boende och miljö

Narkotikaspår i avloppsvattnet

Mätningar i Lotsbroverket under en vecka i oktober visar spår av narkotika under samtliga sju dygn. Cannabis är vanligast förekommande men även spår av kokain och tramadol återfinns i det inkommande avloppsvattnet.

Under sju dygn, 15-22 oktober 2019, analyserades halterna av amfetamin, kokain, cannabis och tramadol i avloppsvatten som är uppkopplat till Lotsbroverket.  Syftet var att belysa omfattningen på droganvändandet bland befolkningen. Analyserna utfördes av RISE – Research Institutes of Sweden, ett nationellt akademiskt forskningscentrum, på uppdrag av landskapets miljöbyrå i samarbete med Mariehamns stad.

Metod för mätning och beräkning

Metoden som används är väl beprövad och innebär att man kan jämföra resultaten med andra kommuner. För beräkning av resultat lämnades uppgifter om två saker. Totalt flöde under provtagningsperioden (24 timmar gånger 7) samt antalet anslutna personer till Lotsbroverket.  Resultatet redovisas i mikrogram/kubikmeter(μg/m3), totalt halt (mg) per 1000 invånare och 24 timmar, doser per 1 000 invånare och 24 timmar samt doser totalt.

Resultat narkotikaspår i avloppsvatten

Tabellen nedan visar resultat i medelvärde från dygnsprovtagningarna 15-22 oktober 2019. Resultaten redovisas som doser per 1 000 invånare och 24 timmar.

SubstansDoser per 1000 invånare och 24 timmar
Cannabis 130
Kokain 0,7

 
Den dos en person beräknas lämna via urin beräknas av RISE till att vara:

  • cannabis 125 mg
  • kokain 100 mg
  • amfetamin (+ metamfetamin) 30 mg

Jämförelse med andra kommuner

I tabellen nedan jämförs resultatet med kommuner inom Östergötland som har analyserat narkotikaspår under flera år tillbaka1. Resultaten redovisas som doser per 1 000 invånare och 24 timmar. Tabellen redovisar även antal anslutna invånare till reningsverken.

KommunCannabisKokainAnslutna invånare
Linköping 12 0,4 148000
Norrköping 79 1,4 135000
Mjölby 83 0,7 22000
Motala 58 0,4 33000
Åland 130 0,7 20000

Tramadol

Även substansen tramadol har analyserats. Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel nära besläktad med morfin och heroin. Resultaten för denna substans redovisas som total halt i milligram per 1000 invånare och 24 timmar. För de åländska kommunerna konstateras en totalhalt motsvarande 119, 2 milligram per 1000 invånare och 24 timmar. För de ovan nämnda svenska kommunerna varierade halten mellan 100-300 milligram per 1000 invånare och 24 timmar.

Reflektion över resultatet

Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika inom de kommunerna som är anslutna till Lotsbroverket, mätningarna visar endast visa hur många doser per 1 000 invånare som finns i avloppsvattnet. Det innebär att det inte heller går att utläsa något om ålder eller kön på användarna. Cannabis visar flest dosanvändningar per 1 000 invånare men även kokain noterades, dock betydligt lägre antal doser.

Kartläggningen visar ett omfattande bruk av framför allt Cannabis i landskapet och resultaten bör tas på största allvar. En viss försiktighet med slutsatser utifrån enbart detta material rekommenderas. Det behövs också en längre tidsserie för att se trender och värdera resultaten.

Viktigt att notera: När resultaten räknats fram har man utgått från antalet anslutna personer till reningsverket och inte från antalet kommuninvånare. Under provtagningsperioden har inga kryssningsfartyg lämnat avloppsvatten i Västrahamnen.

Sidan uppdaterades