Publicerad den Boende och miljö

Låt inte ditt läkemedel skada miljön

Hur hamnar läkemedel i naturen? Om läkemedel kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan de så småningom hamna i naturen. Men även läkemedel som används kommer ut i våra avlopp eftersom läkemedel lämnar kroppen via urinen och avföringen. Läkemedelsresterna kan nå vattendrag och grundvatten trots passage genom avloppsreningsverken. Eftersom läkemedel ofta är anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning kan de finnas kvar i naturen under lång tid.

Varför tar inte reningsverken hand om läkemedlen?

Läkemedel är en speciell grupp av kemiska ämnen och resterna är kemiskt oföränderliga. Våra reningsverk är inte byggda för att ta emot läkemedel och därmed passerar de reningsverket och sprids vidare till havet, vilket på sikt kan påverka djur och växter. Vissa läkemedel fastnar i avloppsslammet och det är inte heller bra eftersom det ibland används som jordförbättringsmedel.

Kan läkemedel skada miljön?

Antibiotika kan till exempel påverka miljön genom att öka förekomsten av resistenta (motståndskraftiga) bakterier. Detta kan leda till att vi får allt svårare att bota infektioner. Det är också känt att hormonstörande ämnen från läkemedel, till exempel östrogen i p-piller, kan göra hanfiskar och hangrodor tvåkönade så att deras fortplantningsförmåga minskar.

Från miljösynpunkt pekar tillgängliga data entydigt på att diklofenak utgör högst miljörisk jämfört med naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib och paracetamol. På grund av risk för ekotoxiska halter i vatten har diklofenak övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Vad är diklofenak?

Diklofenak lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Diklofenak används vid reumatiska sjukdomar. Läkemedlet kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk, tandvärk och migrän. Diklofenak kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. I form av gel, sprej eller plåster kan diklofenak användas för att lindra smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada eller artros i knän. En av de vanligaste gelen är Voltaren. I Danmark säljs inte diklofenak receptfritt sedan 2012. I Sverige har Läkemedelsverket beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020.

Vad har staden gjort?

Vi har analyserat läkemedelsrester i utgående vatten i Lotsbroverket. Av totalt 24 analyserade läkemedel hittades rester av 20 i utgående vatten från Lotsbroverket.

11 av analyserade läkemedel återfanns med högre koncentration jämfört med liknande studier i svenska reningsverk. Ett av de läkemedel som hade högst koncentration var diklofenak (1500 ng/l) vilket som har nämnts innehar en stor miljörisk, speciellt i vattenmiljön.

Räknat på årsbasis, för dessa 20 läkemedel och på ett flöde 2,5 miljoner m3, ger det 22 kg läkemedelsrester.

Så kan du bidra!

Här är några saker du själv kan göra för att minska miljöriskerna:

  • Köp och hämta inte ut mer läkemedel än vad som behövs för din behandling eller att ha i beredskap för en behandling. Följ behandlingsrekommendationen.
  •  Lämna in alla överblivna läkemedel på apoteket, där de tas om hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön.
  •  Läkemedelsinnehållande plåster och vaginalinlägg med östrogen – både använda och oanvända – är särskilt viktiga att inte hantera fel. Detsamma gäller vissa förbrukade flergångsinhalatorer med avse­värd mängd läkemedel kvar efter användningen. Ett säkert omhändertagande är därför att lämna in alla dessa på apotek.
  • Tänk också på att helt tomma läkemedelsförpackningar går att åter­vinna precis som de flesta andra förpackningar. Lämna dem därför i kommunens förpackningsinsamling om inte annat rekommenderas i bipacksedeln som följer med läkemedlet.
Sidan uppdaterades