Publicerad den Stadsplanering och trafik

Gatuarbeten och projekt hösten 2019

Nu när sommarferierna i stort är över så sätter gatuarbetena och andra byggnationer igång på allvar igen.

  • Staden har nyligen tecknat kontrakt om uppförande av "Torgtaket", arbetet beräknas påbörjas v 34 och taket ska stå klart i slutet av november. Huvudentreprenör är Ålands Bygg Ab.
  • Genvägen ska få nya vatten och avloppsledningar och samtidigt förnyas gatubyggnaden. Gatuarbetet påbörjas v 34 och beräknas vara klart till mitten av november. Huvudentreprenör är Karlssons Schakt & Transport Ab.
  • På Norragatan ska en trottoar förnyas, det är fråga om avsnittet mellan Ålandsvägen och Västra Esplanadgatan på Norragatans södra sida. Arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara klart till mitten av oktober. Huvudentreprenör är Karlssons Schakt & Transport Ab.
  • Parkstigen ska vatten och avloppsledningar förnyas, arbetet utförs i VA verkets regi med inhyrda entreprenörer och beräknas påbörjas i mitten augusti och pågå en bit in i november.
  • På Styrmansgatan i korsningen vid Idrottsgatan ska avlopps- och vattenledningsarbete utföras, arbetet beräknas pågå under september.

Av redan pågående gatuarbeten vid Havsgatan och Neptunigatan så beräknas Neptunigatan vara klart i månadsskiftet augusti -september medan Havsgatan ännu ska förses med ny gc väg från Mariegatan fram till Stora gatan varför arbetet troligen pågår september månad ut.

Tussilagogränd har fått nya vatten och avloppsledningar samt ny gatubyggnad under maj-juni, gatan får ny asfalt och ny grässådd av sidoområden under v 33 -34 och därmed är det arbete slutfört.

Vidare under hösten så kommer ett antal gator i staden att få förbättrad asfaltbeläggning.

Det kan därmed konstateras att det blir en del gatuarbeten i staden under hösten, alla stadens mindre arbeten och arbeten som utförs av Mariehamns Energi och andra ledningsbolag har här lämnats onämnda. Trafiksituation och framkomlighet för trafikanter kommer att påverkas men vi hoppas på medborgarnas överseende med förekommande begränsningar, vi jobbar ändå för att det hela tiden ska bli bättre för medborgarna att bo i staden.

Sidan uppdaterades