Publicerad den Boende och miljö

Enkät om elevernas resvanor till och från skolan

Att skolvägen är säker och upplevs som trygg är viktigt för att barn ska kunna cykla och gå till skolan. Hur ser det ut runt stadens skolor, finns det behov att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna för att fler ska kunna cykla eller gå till skolan istället för att bli skjutsade i bil? Behövs det behov av bättre och mer cykelparkeringar? Dessa frågor ska utredas i en stor resvaneundersökning som Mariehamns stad ska genomföra.

Resvaneundersökningen har syfte att kartlägga hur Mariehamns skolbarn tar sig till och från skolan samt hur de upplever trafiksäkerheten och tryggheten längs skolvägen. Enkäten innehåller 18 frågor och tar endast ett par minuter att svara på. En länk till enkäten kommer att finnas tillgänglig genom Fronter och Wilma där både elever och föräldrar kommer att nås.

- Enkäten kommer att vara helt anonym och är öppen till och den 4 januari, säger Mathias Björkman miljövetarstudent, som genom sin högskolepraktik på Mariehamns stad har utformat enkäten och ansvarar för sammanställningen av resultatet.

- Resvaneundersökningen utgör ett delmål i stadens arbete för hållbart resande och stadsplanering och resultatet kommer att hjälpa oss i arbetet med att prioritera insatser för att öka andelen elever som går och cyklar. Vi hoppas så många som möjligt svarar, säger Ulf Simolin miljösamordnare vid Mariehamn.

Alla som deltar i undersökningen är med i utlottningen av totalt 10 st tiokort på Mariebad.

Sidan uppdaterades