Skylt gatuarbete

Ombyggnad av vatten och dagvatten­ledningar i Esplanaden

VA verket startar måndag 18 oktober ombyggnadsarbete av vatten och dagvattenledningar i Esplanaden, avsnittet Västra Esplanadgatan – Neptunigatan.

18 och 19:de oktober är Västra Esplanadgatan vid korsningen med Stora gatan avstäng p.g.a. schaktningsarbete, biltrafik, cykel- och gångtrafik leds tillfälligt om via andra trafikleder.

Under tiden 18-19 oktober kommer vattenabonnenter i närområdet att få tillfälliga avbrott i vattentillförseln, närmare info delas ut i berörda abonnenters postlådor.

Under det fortsatta grävningsarbetet i Esplanaden stängs Esplanadens gångväg av för gångtrafik, gående hänvisas till de närliggande gångvägarna längs Norra Esplanadgatan och Stora gatan

Längs arbetsområdet kommer Stora gatan att ha begränsad framkomlighet då körfältet för västerut gående trafik kommer att smalnas av p.g.a. arbetsfordon använder del av Stora gatans norra körfil.

Ledningsarbetet i Esplanaden beräknas pågå till slutet av november.

Inträffar:
  • 18.10.2021 till 30.11.2021
Plats:
Esplanaden vid Västra Esplanadgatan – Neptunigatan

Projektchef

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 15.10.2021
Uppdaterad 10.11.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.