Det här är Integration.ax II

Integration.ax II är ett EU-projekt som drivs av Medis och finansieras således av europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings ESF-program 2007–2013.

Varför behövs Integration.ax II?
Språk och arbete är viktiga faktorer för att man ska känna sig delaktig i ett samhälle. Trots god utbildning och tidigare meriter från arbetslivet är det ofta svårt för inflyttare att komma in på den åländska arbetsmarknaden. Kompetens måste tas tillvara, det är viktigt både för individen och för Åland som samhälle. Därför riktas projektet till inflyttade med ett annat modersmål än svenska.

Projektets syfte är att underlätta inflyttares integration i det åländska samhället genom att utveckla en ny modell för utbildning i svenska vid sidan av den mer språkinriktade utbildningen. Det här ska nås genom att erbjuda en kurs som kombinerar undervisning i svenska och samhällskunskap med arbetspraktik som överensstämmer med de studerandes egen yrkeserfarenhet.

Målsättning:

  • De studerande uppnår en sådan språklig nivå att deras yrkeskompetens kan tas tillvara i samhället.
  • Snabbare etablering på den åländska arbetsmarknaden.
  • De studerande ska ha tillräcklig information om det åländska samhället för att fungera som aktiva medborgare och föra sin talan i olika sammanhang.
  • De studerande får en eller flera lokala referenser vilka underlättar deras jobbsökande i framtiden.
  • De studerandes kunskapsnivå i IKT höjs och de kan utnyttja IKT både i sitt arbete och som aktiva samhällsmedlemmar.
  • De studerande får insikt i jämställdhetsfrågor.
  • De studerandes kunskaper i arbetarskydds- och arbetsrättsfrågor blir bättre.
Sidan uppdaterades