Fastställande av barnomsorgsavgift

Vilken som blir er månadsavgift för barnomsorgen - daghem eller gruppfamiljedaghem - bestäms enligt familjens storlek och inkomst. 

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i parförhållanden eller andra vårdnadshavare, samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget.

Avgift erläggs för 11 mån/år om barnet under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg under perioden 1 maj-31 augusti. Om barnomsorg inte nyttjas under en sammanhängande period om 8 veckor under perioden 1 maj-31 augusti erhålls ytterligare en månad avgiftsfri. Vårdnadshavare ska meddela barnets semester via närvarohanteringssystemet eller till daghemmet senast 15 april för att erhålla avgiftsfrihet enligt ovan.

För barn som året innan skolstart deltar i den skolförberedande undervisningen(förundervisning) uppbärs ingen avgift för den del som innefattar förundervisning under perioden september - maj. Avgift för resterande barnomsorg enligt vanlig taxa. Avgift uppbärs inte heller för barn med skoluppskov.

Avgift betalas för frånvarodagar, även vid sjukfrånvaro. Om barnet på grund av sammanhängande sjukdom är frånvarande mer än 10 dagar kan avgiften sänkas med 50% om läkarintyg bifogas för perioden. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad.  Ifall föräldrarna kan ordna vården själva under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria.

Då ett vårdförhållande börjar eller avslutas betalas avgift enligt verksamhetsdagar från det datum platsen öppnats eller t.o.m. det datum platsen avslutats. Uppsägning av plats görs skriftligt i god tid innan behovet av plats upphör.

Familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas när avgiften fastslås. I inkomstintyget bifogar du beskattningsintyg över senast fastställd beskattning. Det är viktigt att även uppgifterna om semesterpenningens storlek finns med på löneintyget, annars beaktas en semesterpenning motsvarande 5% av lönen.

Följande inkomster räknas inte in: barnbidrag, vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enl. LL 2006:8, stipendier och andra understöd för studier, underhållsbidrag/-stöd, samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

För familjer med inkomster under avgiftstaxans inkomstgräns fastställs avgiften till 0 €. Månadsavgift lägre än 10 € uppbärs inte.

Lämna in i tid
När barnet börjar i barnomsorgen ska ni lämna in uppgifterna om familjens inkomst till barnomsorgskansliet senaste inom samma månad som barnet börjar. För barn som redan finns inom barnomsorgen lämnas nya löneintyg in inom december varje år, eftersom ny avgift fastställs från nytt kalenderår.
Väljer ni att inte lämna in utredning om familjens inkomster debiteras den högsta avgiften.

Är ni missnöjda med den fastställda avgiften kan ändring sökas genom ett skriftlig rättelseyrkande inom 14 dagar efter ni fått beslut. Rättelseyrkandet riktas till socialnämden.

Ändring av avgift
Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året bör nya inkomstuppgifter lämnas in och justering kan göras. Tag kontakt med barnomsorgskansliet. Barnomsorgsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden.

Sidan uppdaterades