Navigationsskolan (993)

Sökanden anhåller om K-märkning av Sjöfartsläroverket. Planeringen utgår från riktlinjerna i generalplanen. Sökandens önskemål beaktas och intilliggande parkområde ges ett skydd.

Ett stadsplaneförslag var framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 21.9 - 21.10. 2015. Under utställningstiden inkom en anmärkning.

Planförslaget har processats vidare. Planförslaget innebär att tomtens markanvändning ändras, att Navigationsskolan K-märks, att krav ställs på att byggnadens femte våning rivs och ursprunglig tornbyggnad samt interiör K-märkning av ursprungligt trapphus återställs. Tillbyggnaden utgår.
Parkområdet öster om tomten skyddas.

Under utställningstiden 13.9 – 13.10.2021 inkom två utlåtanden och en anmärkning.

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 21.12.2021 § 148.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Planprocessen

Stadsutvecklingsnämnden - Stadsstyrelsen - Utställd 30 dagar - Fullmäktige - I kraft efter 30 dagar

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 3.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.