Ritning, fasad mot öster

Sjöfartsläroverket (993)

Sökanden anhåller om K-märkning av Sjöfartsläroverket. Planeringen utgår från riktlinjerna i generalplanen. Sökandens önskemål beaktas och intilliggande parkområde ges ett skydd.

Planprocessen

STARK - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
 

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 21.09 - 21.10. 2015. 

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.