Esplanaderna (1124)

Staden initierar en planändring av nordsydliga och östvästliga esplanaderna och S:t Görans kyrkoområde. Ändringens syfte är att genom skydd bevara esplanadernas och kyrkoområdets karaktär.

Underlagsmaterial i arbetet är bl.a. generalplanen, landskapets utlåtande och litteratur om Mariehamns historia.

Planutkastet innebär att markanvändningen för delar av gatumarken ändras till parkmark och kyrkomiljön skyddas. Bestämmelser reglerar skötseln av träden på både park- och gatumark för att bevara miljöns karaktär.

Planutkastet avviker inte från generalplanen. Planändringen innebär att den befintliga stadsbilden bevaras och bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.