Del av karta i planförslaget

Skräddargränd (1109)

Sökanden, staden genom infrastruktursektorn, anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning från park till egnahemstomter med byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar eller exploateringstal och parkmark reserverad för lekpark ändras till fyra egnahemstomter. Då anhållan innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, behandlas ärendet som en komplex planprocess.

Planutkastet betyder att markanvändningen ändras, byggnadsrätt och byggnadsytor anges för tomterna.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt. Samråd arrangerades under tiden 25.9 -10.10.2019.

Planprocessen

Under besvärstiden har besvär inlämnats till Ålands Förvaltningsdomstol.

Bilagor

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.