Rönnbergs torg (1042)

Förslag till ändring av stadsplanen för Öfvernäs by, del av lägenheten Rnr 2:0 samt del av allmänt område 6L (Rönnbergs torg).

Planområdet omfattar Rönnbergs torg och Servicegatan.

Rönnbergs torg är i generalplanen ett utredningsområde. Planändringen innebär att ett allmänt parkeringsområde ändras huvudsakligen till bostadsvåningshustomter.
Planeringen följer generalplanen förutom vad gäller exploateringstalet.

Planprocessen

Under besvärstiden har besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen.

Bilagor

Skapad 26.2.2021 13:24
Uppdaterad 31.3.2021 11:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.