Ortofoto på Svinö, mellan Västra Ytternäs, Espholm och Styrsö

Svinö holmes utveckling

Hur ska Svinö holme i Mariehamn utvecklas på lång sikt? Ska det bli ett rekreationsområde, en skärgårdstad eller en tvillingstad? Nu vill vi veta vilket alternativ du tycker är bäst!

För varje alternativ presenterades markanvändningsskisser, kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar. Detta plus utredningar gällande natur- och miljöinventeringar hittar du under Hitta snabbt. 

Mariehamns stad ville ta del av vad stadens invånare och andra berörda tyckte. Därför ordnade staden en medborgardialog  den 3.7 - 27.8.2015. Det arrangerades en utställning på stadsbiblioteket med all information om de olika alternativen.

Under 2016, med utgångspunkt i ärendeberedningen och medborgardialogen, beslöt stadsfullmäktige att alternativ 2 ”Skärgårdstaden” utgör grund för delgeneralplaneringen av Svinö holme och att planering ska beakta möjligheten att i ett senare skede övergå till bebyggelsealternativ 3 på den västra sidan.

Fullmäktige godkände följande klämmar:
- Stadsstyrelsen bör i planeringen eftersträva en möjlig förskjutning av bebyggelsen mera västerut och mot sydväst. Därtill bör planeringen mera ta i beaktande de fysiska förutsättningarna för att minimera sprängningar och bibehålla dälder och naturliga vattenavrinningsområden som grönområden. Förrän planeringsprocessen startar bör mer bearbetade ekonomiska kalkyler framtas.
- En miljökonsekvensbedömning enligt landskapslag 2006:82 bör under planeringsprocessen framtas.
- Som det framgår tydligt av medborgardialogen, motsätter sig de boende och ridklubben Sleipner sig den planerade genomfartstrafiken med bil till Svinö via Espholm. Under den fortsatta planprocessen kunde alternativet med endast en bro för biltrafik analyseras och övervägas, bro till Svinö från Lervik.

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 4.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.