Norrbölevägen (1145)

Sökanden önskar sammanslagning av två tomter och att den nya tomtens exploateringstal höjs till 0.6.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning. Ändringen innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planförslaget innebär att två tomter sammanslås till en, att markanvändningen ändras, att byggnadsrätten höjs för att motsvara exploateringstalet 0.6 och att byggnadsytan ändras.

Planändringen har i jämförelse med gällande plan bedömts ha ringa inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Planprocessen

Ärendeprocess – mindre komplex stadsplan

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Förslaget behandlats av stadsutvecklingsnämnden. Här befinner sig processen nu.
  • Stadsplaneförslaget godkänts av stadsstyrelsen. 
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten, behandlas av stadsutvecklingsnämnden.
  • Ärendet behandlats av stadsstyrelsen.
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar om förslaget ändats. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Förslaget behandlats av stadsfullmäktige.
  • Besvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
  • Stadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

Illustration, ärendeprocess - mindre komplex stadsplan

 

Bilagor

Skapad 24.11.2022 12:09
Publicerad 24.11.2022 12:16
Uppdaterad 24.11.2022 13:56

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.