Kasbergsgatan 1, 3 och 5 (1138)

Sökanden anhåller om att sänka byggnadsrätten och omfördela byggnadsrätterna inom de aktuella tomterna och att justera tomtgränserna mellan tomterna.

Syftet med planändringen är att möjliggöra bebyggandet av tomterna. Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 21.2 – 7.3.2022. Under anmärkningstiden inkom en anmärkning.

Stadsstyrelsen har 7.4.2022, § 103 godkänt planförslaget.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Planprocessen

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Stadsplaneförslaget godkänns av stadsarkitekten.
  • Förslaget ställs ut i 14 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Ingen anmärkning inkommit till staden. Förslaget godkänns av stadsarkitekten. 
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten som ändrar förslaget. Ställs ut på nytt i 14 dagar (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Inkommen anmärkning. Bemöts av stadsarkitekten. Inga ändringar. Förslaget behandlas av stadsstyrelsen.
  • Besvärstid 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.) Här befinner sig processen nu.
  • Planen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

 

Illustration, ärendeprocess - enkel stadsplan

Bilagor

Skapad 8.2.2022 13:48
Publicerad 17.3.2022 08:26
Uppdaterad 2.5.2022 09:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.