Nabbens småbåtshamn (1135)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att utveckla Nabbens småbåtshamn, med pir, båthus, strandbodar, bastu, båtplatser och dylikt.

Den gällande stadsplanen från 1977 är föråldrar då byggandet på området enbart regleras enligt närmare direktiv av stadsstyrelsen.
Utgångsläge för planändringen är att bevara Nabbens småbåtshamns karaktär, möjliggöra en viss expansion och trygga allmänhetens tillgång till området.

Genom planändringen ska en stadsplan för Nabbens småbåtshamn tydligt definiera markanvändningen, dela området i delområden som vatten och mark med bestämmelser, visa byggnadsytor för båthus, strandbodar, bastu och servicehus, visa var parkeringsytor är placerade, visa vilka grönytor som ska kvarstå orörda samt reglera utformningen av det som byggs och ange en byggnadsrätt för området.

Då planändringen inte innebär en betydande förändring jämfört med utbyggd situation är bedömningen att ett samrådsförfarande under beredningsskedet inte är ändamålsenligt.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 7.2 – 9.3.2022.

Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan skickas till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller ställas per telefon till 531461. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 9.3.2022 kl. 15.00 till
e-post stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Ärendeprocess - mindre komplex stadsplan

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Förslaget behandlats av stadsutvecklingsnämnden.
  • Stadsplaneförslaget godkänts av stadsstyrelsen.
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.) Här befinner sig processen nu.
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten, behandlas av stadsutvecklingsnämnden.
  • Ärendet behandlats av stadsstyrelsen.
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar om förslaget ändats. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Förslaget behandlats av stadsfullmäktige.
  • Besvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
  • Stadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

 

Illustration, ärendeprocess - mindre komplex stadsplan

 

Bilagor

Publicerad 13.1.2022
Uppdaterad 26.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.