Godbyvägen 1B (1131)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att till tomten införlivas parkmark.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning då parkmark ändras till tomtmark, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planärendet har till innebörd att parkmark införlivas till tomtmark och en ny tomt bildas. Markanvändning och exploateringstal kvarstår såsom i gällande stadsplan.

Då planändringen innebär att ett mindre parkområde införlivas till industritomt är bedömningen att ett samrådsförfarande under beredningsskedet inte är ändamålsenligt.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 3.1 – 2.2.2022.

Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan skickas till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller ställas per telefon till 531461. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 2.2.2022 kl. 15.00 till
e-post stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 8.12.2021
Uppdaterad 21.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.