Del av karta i planförslaget

Hindersböle ängarna (1127)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att reglera trädgårdslottsverksamheten på Hindersböle ängarna och trafiklösningar.

Bakgrunden är att staden erbjuder trädgårdslotter i Hindersböle inom en del av Hindersböle ängarna. Odlare har i enlighet med stadens anvisningar för området odlat och även i mindre omfattning uppfört mindre förrådsbyggnader. För att möjliggöra fortsatt byggnation behöver stadsplanen ändras, så att ett område för trädgårdslotter anvisas och byggnationen regleras. I dagsläget finns inte särskilt avsatta parkeringsområden för verksamheten, vilket har efterlysts.
Fältet längre österut inom stadsplaneområdet används som fotbollsplan med tidvis stor aktivitet och oreglerad trafik och parkering.

Planförslaget innebär att markanvändningen för kolonilottsområdet och området för trafikanslutning till kolonilottsområdet ändras och att kolonilotterna får bebyggas utgående från planbestämmelser.

Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändningen, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planändringen bedöms ha en mindre inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.