Del av karta i planförslaget

Hindersböle ängarna (1127)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att reglera trädgårdslottsverksamheten på Hindersböle ängarna och trafiklösningar.

Bakgrunden är att staden erbjuder trädgårdslotter i Hindersböle inom en del av Hindersböle ängarna. Odlare har i enlighet med stadens anvisningar för området odlat och även i mindre omfattning uppfört mindre förrådsbyggnader. För att möjliggöra fortsatt byggnation behöver stadsplanen ändras, så att ett område för trädgårdslotter anvisas och byggnationen regleras. I dagsläget finns inte särskilt avsatta parkeringsområden för verksamheten, vilket har efterlysts.

Fältet längre österut inom stadsplaneområdet används som fotbollsplan med tidvis stor aktivitet och oreglerad trafik och parkering.

Planförslaget innebär att markanvändningen för kolonilottsområdet och området för trafikanslutning till kolonilottsområdet ändras och att kolonilotterna får bebyggas utgående från planbestämmelser.

Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändningen, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planändringen bedöms ha en mindre inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

När stadsplanen var utställd under tiden 12.4-12.5.2021 inkom två anmärkningar som föranlett vissa ändringar i planförslaget.

Stadsplaneförslaget var utställt under tiden 5.7 - 4.8.2021.

Inom utsatt tid inkom ingen anmärkning.

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 31.8.2021 § 110.

Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 10.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.