Del av karta i planförslaget

Ekonomiegatan (1126)

Sökanden anhåller om en planändring för att förverkliga byggnadsprojektet vid hörnet av Torggatan – Ekonomiegatan – Strandgatan omfattande tre tomter och del av Ekonomiegatan.

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras för tomterna och gatumarken, att Boreniuska huset skyddas stadsbildsmässigt mot gata, att byggnadsrätten och antal våningar höjs för tomterna samt att under tomterna och gata kan underjordisk parkeringsanläggning byggas.

Planförslaget avviker inte från generalplanen eller förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring innebär en betydande höjning av byggnadsrätten och höjning av antalet våningar, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planändringen bedöms ha en större inverkan, vilket innebär att samråd arrangerades under tiden 3-17 mars 2021. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 21.6 – 21.7.2021. Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per telefon till 018-531461.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 21.7.2021 kl.15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 11.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.