Del av karta i planförslaget

Ekonomiegatan (1126)

Sökanden anhåller om en planändring för att förverkliga byggnadsprojektet vid hörnet av Torggatan – Ekonomiegatan – Strandgatan omfattande tre tomter och del av Ekonomiegatan.

Planutkastet innebär att markanvändningen ändras för tomterna och gatumarken, att Boreniuska huset skyddas stadsbildsmässigt mot gata, att byggnadsrätten och antal våningar höjs för tomterna samt att under tomterna och gata kan underjordisk parkeringsanläggning byggas.

Planutkastet avviker inte från generalplanen eller förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring innebär en betydande höjning av byggnadsrätten och höjning av antalet våningar, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planändringen bedöms ha en större inverkan, vilket innebär att samråd arrangeras under tiden 3-17 mars 2021. Samrådsmötet hålls tisdagen den 3 mars 2021 kl. 18.30 i stadshusets norra foajén, där stadsarkitekten informerar om planutkastet och beredningsmaterialet. Anmäl ditt deltagande senast  den 1 mars 2021 till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax - eventuellt arrangeras mötet digitalt på grund av epidemisituationen. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 17 mars 2021 kl. 15 till stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.