Dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska omhändertas på tomten. Om det inte är möjligt leds dagvattnet till stadens dagvattennät enligt VA-verkets direktiv. 

Dagvatten från tak och hårdgjord yta ska omhändertas på tomten på ett sådant sätt att det inte medför skada på hus, eller men för granne. Mer information hittar du i Byggnadsordningen för Mariehamns stad.

Avledande av stuprörsvatten
Avledande av stuprörsvatten kan göras på olika sätt. Saker som är viktiga att tänka på när man utför installationen förklaras med text och bild nedan.

Dagvatten

  1. Marken bör ha en lutning på minst 1% (1 cm per meter) från huset så att vattnet leds bort från huset.
  2. Stupröret bör dras ner så att stuprörsutkastet slutar ca 5-10 cm ovanför en ränndal, så att regnvattnet inte stänker upp på husväggen.
  3. Under stuprörsutkastet bör en tät, skålad vattenavledare (betongränna) uppföras som leder vattnet minst 2 m från fastigheten för att dräneringen inte ska belastas av regnvattnet och fuktskador uppstå.
  4. Vattenavledaren ska mynna ut över en gräsyta och närmast utloppet kan ett erosionsskydd med makadam anläggas. Gräsmattan bör anläggas på sandinblandad matjord. Buskar och annan växtlighet ökar markens vattenupptagning.

Regnvatten

Takvatten kan med fördel samlas upp i behållare och användas till bevattning av planteringar, gräsmattor m.m. Vatten som kommer upp till brädden på behållaren bör ledas bort på samma sätt som från stuprör, eller ledas bort med slang till någon grönyta.

Dräneringsvatten

Dräneringsvattnet från husgrunden leds till dagvattenledning som är indragen på tomt.

Sidan uppdaterades