Fastighetsregister

Efter att förrättningen vunnit laga kraft, införs tomten som en fristående fastighet i det riksomfattande fastighetsdatasystemet (FDS). 

Fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och andra utdrag ur registret behövs för olika ändamål (t.ex. bygglov) och kan erhållas från samhällstekniska avdelningen.

Sidan uppdaterades