Stadens höjd- och koordinatsystem

Mariehamns stad har ett eget lokalt höjd- och koordinatsystem och som inte kan utnyttjas tillsammans med andra koordinatsystem utan att transformationer utförs. Mellan 24 -28.2.2020 kommer staden att övergå till ett nytt höjd- och koordinatsystem som också är gemensamt för hela Finland och Europa.

Stadens nuvarande höjd- och koordinatsystem

Stadens lokala plankoordinatsystemet är uppgjort på basen av lokala mätningar åren 1959-1960. Mittmeridianen för det lokala systemet är 19˚57´. Stadens lokala koordinater anges med fem heltal och tre decimaler, exempel:

x=65568.967    y=41443.019

Bakgrunden till det lokala höjdsystemet är oklar då dokumentation saknas, men baseras antagligen på ryska mätningar från 1800-talet. Stadens nuvarande höjdnivåer härrör sig från 1950-60-talet och då landhöjning skett sedan dess så visar höjderna ca 30 cm för lite jämfört med nuvarande medelvattenstånd.  Höjderna anges som en plushöjd i meter med tre eller två decimaler, exempel:

Markhöjd         + 8,761   eller   + 8,76

Stadens nya höjd- och koordinatsystem

Det nya koordinatsystemet som tas i bruk i februari år 2020 är EUREF-FIN som baserar sig på det gemensamma europeiska ETRS referenssystemet, ETRS89. Plankoordinatsystemet som kommer att användas är ETRS-GK20 (EPSG:3874). Utseendet på de nya koordinaterna kommer att vara lätt att skilja från de gamla eftersom x-koordinaten anges med sju heltalssiffror och y-koordinaten med åtta heltalssiffror, exempel:

x(N)=6664948.263   y(E)=20496892,549

De två första siffrorna i y-koordinaten anger att det är GK20 som används som har mittmeridianen 20˚.

Det nya höjdsystemet som kommer att tas i bruk år 2020 är N2000 som också är anslutet till det europeiska höjdsystemet EVRF. Att avgöra vilket höjdsystem som anges på basen av angivna värdet går inte eftersom höjden anges på samma sätt, men på nya kartor från staden kommer höjden anges med N2000 inom parentes, exempel:

Markhöjd (N2000)         + 9,062   eller   + 9,06

Den exakta korrigeringsvärdet mellan stadens lokala höjder och N2000 är +0,302 och framgår av följande tabell:
Tabell med höjdkorrigeringar
Används fel höjder i byggande och planering är felet ca 30 cm. Därför är det bra att vara särskilt uppmärksam med vatten- och avloppsplaneringen inom pågående projekt. Byggnadsinspektionen är ansvarig för granskning av bygglov och övervakning av byggandet. Huvudplanerare och ansvarig arbetsledare är ansvariga för att rätt höjdsystem används i enskilda byggprojekt.

Tidsplan för byte av höjd- och koordinatsystem

Fältarbetena som behövs för byte av höjd- och koordinatsystemet är genomförda under år 2019 av WSP Sverige AB.

Inom januari-februari 2020 kommer staden att genomföra bytet av höjder och koordinater i sina digitala kartsystem varefter de nya systemen kan tas i bruk efter vecka 9 inom staden. Det digitala arbetet utförs av Trimble Solutions Oy.

För ytterligare frågor kontakta stadsgeodet Matti Janlöv tel. 531 540.

Sidan uppdaterades