Under byggtiden

Kom ihåg slutsynen!

Det finns olika syner som ska göras under byggtiden, dels när byggprojektet påbörjas och dels innan olika byggskeden inleds. T.ex. måste ansvarig arbetsledare och FVA-arbetsledare godkännas av byggnadsinspektören innan byggnadsarbetet får inledas och före byggstart ska i många fall ett inledande möte hållas på byggnadsinspektionen.

När du får beslut om beviljat bygglov följer det med föreskrifter om vad som krävs. I beslutet finns också information om eventuella tilläggsutredningar som du kan behöva lämna in.

Översikt över syner

Här är en översikt över olika synerna som kan krävas under byggtiden. Listan nedan är anpassad för egnahem och motsvarande byggen. Du får utförligare anvisningar tillsammans med bygglovet.

 1. Inledande möte.
 2. Lägesbestämning: Då arbetet påbörjas, utmärkning av byggnadens placering på tomten.
 3. Fastställelse av byggnadens höjdläge.
 4. Grundsyn: Då schaktning och ev. sprängning utförts samt då grundkonstruktionens armering är utförd.
 5. Grundavloppssyn: Då avloppsledningarna lagts.
 6. Lägessyn: Då byggnadsgrunden utförts, kontroll av byggnadens placering och höjdläge.
 7. Konstruktionssyn: Då byggnadens stomme är uppförd. (Armeringssyn före gjutning.)
 8. Kanalsyn: Då rök- och ventilationskanalerna utförs.
 9. VA-provtryckningssyn: Då ledningarna installerats, provtryckning.
 10. Elbesiktning: Installatörens eget besiktningsprotokoll ska uppvisas för/lämnas in till byggnadsinspektionen.
 11. Ibruktagningssyn: Vid inflyttning då byggnaden eller del av den är färdig.
 12. Slutsyn: Då byggnaden är helt färdig, tomten anlagd och villkoren i bygglovet uppfyllda.
Sidan uppdaterades