Handlingar till ansökan

För att behandla en ansökan krävs kompletta handlingar. På den här sidan finns lite information om vad för slags handlingar som kan behövas och en del blanketter. Varje projekt är individuellt och kan fordra olika handlingar.

Ansökan om bygglov, blanketter och dokument som kan behövas

När du ansöker om bygglov är det en hel del blanketter som ska fyllas i och handlingar som ska bifogas. En del av blanketterna ska lämnas in i fler exemplar. Här är en översikt över det mesta du kan behöva lämna in för att din ansökan ska vara komplett. Vilka handlingar som behöver lämnas in beror på projektet. Lathunden för olika typer av projekt kan ge viss vägledning. Blanketterna finns i PDF/Word/Excel-dokument. Du kan också vända dig till byggnadsinspektionen för att få blanketterna i pappersformat.

 1. Bygglovsansökan (2 exemplar).
 2. Intyg över besittningsrätten. Mer information finns längst bak på bygglovsansökan.
 3. Handelsregisterutdrag. Gäller endast företag och liknande så som bostadsaktiebolag.
 4. Officiell tomtkarta inklusive stadsplanebestämmelser och fastighetsregisterutdrag. Fås från mätningenheten, via e-post: info.matning@mariehamn.ax
 5. Situationsplan i skala 1:200, större projekt 1:500 (2 exemplar).
 6. Byggnadsritningar i skala 1:100 = planer, fasader, skärningar, eventuella detaljskärningar 1:20 (2 exemplar av varje).
 7. Byggprojektanmälan RH1, en för varje byggnad (se anvisningar). För flerbostadshus även Bostadslägenheter RH2.
 8. Energiutredning.
 9. Ansökan om anslutning av vatten och avlopp (2 exemplar). Lämnas in till VA-verket, planeringsingenjör Staffan Eriksson. FVA-situationsplan bifogas.
 10. Anslutningsavtal. Lämnas till VA-verket, planeringsingenjör Staffan Eriksson.
 11. Ansvarig arbetsledare. Kan också lämnas in efter byggnadsnämndens behandling men före arbetena påbörjas.
 12. FVA-arbetsledare. Kan också lämnas in efter byggnadsnämndens behandling men före arbetena påbörjas.

Bygglovsansökan som ska behandlas av byggnadsnämnden måste lämnas in senast 5 veckor före kommande möte,  för i de fall det finns avvikelser i ansökan måste samtliga rågrannar höras före behandling. För att kunna behandlas måste ansökan vara komplett. Ta gärna kontakt med byggnadsinspektören innan tidsfristen går ut för att gå igenom de handlingar som ska lämnas in. Byggnadsnämnden har delegerat vissa åtgärder till byggnadsinspektören att besluta om.

Ansökan om fastställande av personantal för trakteringslokal

 1. Situationsplan,
 2. planritningar i 6 omgångar (skala 1:100) och
 3. ventilationsutredning.

För att kunna bedömma ansökan fordras att det från handlingarna framgår:

 • lokalernas avsedda användning
 • avsett totalantal personer och beräkningsgrunderna för detta (rumsvis)
 • placering och mått för fasta sittplatser, gångbredd i radmellanrum och gångar samt platsantal för sittplatsområdena
 • eventuella golvlutningar och nivåskillnader
 • rullstolsplatser
 • placering och bredd för utgångar
 • ventilation
 • placering av utrustning för förstahandssläckning
 • utrymningsvägs- och säkerhetsbelysning
 • skyltning av utrymningsvägar
 • rumshöjder
 • toalettarrangemang
 • parkeringsplatser
Sidan uppdaterades