Byggnadsytor- och volym

I samband med ansökan eller anmälan om byggnadslov finns det många olika begrepp som beskriver byggnadsytor och byggnadsvolym. Här kan du se vad som menas med de olika begreppen.

Byggnads våningsyta
Horisontell yta av våning ovan mark som är avgränsad av omgivande väggars utsida eller mittlinje i skiljevägg mot vind eller källarvåning. Utrymmen lägre än 1,6 meter i vinds- eller källarvåning är inte våningsyta.

Byggnadsrätt

Största sammanlagda våningsyta som får byggas på tomten. Byggnadsrätten är angiven i stadsplan.

Byggnadens hela areal

Samtliga våningars, källares och värmeisolerade vindars areal sammanlagt yttre mått, utrymme lägre än 1,6 meter medräknas inte.

Lägenhetsyta

Bostadens nettoyta begränsad av omgivande väggars insida inklusive lätta mellanväggar. Bärande väggar och skorsten ingår inte.

Källarvåning

Utrymme beläget helt, delvis eller huvudsakligen under mark där bostads- eller arbetsrum inte får förläggas. Källarytan medräknas inte i våningsytan men dock i byggnadens hela areal.

Byggnadsvolym

Utrymme som begränsas av ytterväggarnas utsidor, undersidan av nedre golvbjälklaget och övre sidan av övre vindbjälkslaget, värmeisoleringen ingår.

Sidan uppdaterades