Ansökan om bygglov

Här finns information om vad för slags handlingar och blanketter som behövs vid bygglov. Varje projekt är individuellt och kan kräva olika handlingar.

Bygglovsansökan som ska behandlas av byggnadsnämnden måste du lämna in senast 5 veckor före kommande nämndmöte. I de fall det finns avvikelser i ansökan måste samtliga rågrannar höras före behandling i nämnden.

Ta gärna kontakt med byggnadsinspektören innan tidsfristen går ut för att gå igenom de handlingar som ska lämnas in. För att kunna behandlas måste din ansökan vara komplett. Byggnadsnämnden har även delegerat vissa åtgärder till byggnadsinspektören att besluta om.

Bygglovsansökan krävs då du ska

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast använts eller för vilket bygglov lämnats
 • göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader eller tak
 • göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt som påverkar konstruktioner eller anordningar för stadga eller säkerhet
 • uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligen höjs

Bygglovansökan krävs också för uppförande, placering, uppställning eller fast angöring av följande konstruktioner, anläggningar, fordon eller fartyg:

 • nöjesplats, idrottsplats eller campingplats
 • skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter
 • mast med en höjd över 25 meter
 • torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten
 • vindkraftverk som är avsett att betjäna fler än tre hushåll
 • plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter över mark om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter
 • husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid ska användas för boende, affärslokal eller liknande
 • fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader

Efter att du lämnat in ansökan behöver du vänta på beslut i ditt ärende. Sedan när ditt projekt är klart, kom ihåg att boka slutsyn!

Handlingar till ansökan

När du ansöker om bygglov är det en hel del blanketter som ska fyllas i och handlingar som ska bifogas. En del av blanketterna ska lämnas in i fler exemplar. 

Lathund - vilka handlingar som krävs till olika typer av byggprojekt (pdf, 14 kB).

Här är en översikt över det mesta du kan behöva lämna in för att din ansökan ska vara komplett. Vilka handlingar som behöver lämnas in beror på projektet. 

 • Bygglovsansökan (2 exemplar).
 • Intyg över besittningsrätten. Mer information finns längst bak på bygglovsansökan.
 • Handelsregisterutdrag. Gäller endast företag och liknande så som bostadsaktiebolag.
 • Officiell tomtkarta inklusive stadsplanebestämmelser och fastighetsregisterutdrag. Fås från mätningenheten, via e-post: info.matning@mariehamn.ax
 • Situationsplan i skala 1:200, större projekt 1:500 (2 exemplar).
 • Byggnadsritningar i skala 1:100 = planer, fasader, skärningar, eventuella detaljskärningar 1:20 (2 exemplar av varje).
 • Byggprojektanmälan RH1, en för varje byggnad (se Byggprojektanmälan RH1 - anvisningar (pdf, 56,7 kB)).
 • För flerbostadshus även Bostadslägenheter RH2.
 • Energiutredning. För mer information, läs Kraven i avsnitt 9, energiberäkning (pdf 47,8 kB)
 • Anslutning av vatten och avlopp.
  • Ansökan om anslutning av vatten och avlopp (2 exemplar). FVA-situationsplan bifogas.
  • Anslutningsavtal för vatten och avlopp.
  • Handlingarna lämnas till VA-verket, planeringsingenjör Staffan Eriksson.
 • Ansvarig arbetsledare. Kan också lämnas in efter byggnadsnämndens behandling men före arbetena påbörjas.
 • FVA-arbetsledare. Kan också lämnas in efter byggnadsnämndens behandling men före arbetena påbörjas.

Blanketterna finns att hämta som PDF-, Word- eller Excel-dokument från sidan Bygglov och anslutningsavtal. Du kan också vända dig till byggnadsinspektionen för att få blanketterna i pappersformat.

Sidan uppdaterades