Information till fastighetsägare

För dig som är fastighetsägare är det kontinuerligt saker som behöver ses över och underhållas. Här vill vi särskilt informera dig om åldrande vattenrör före vattenmätaren och risk för översvämning i källaren.

Åldrande vattenrör

Vartefter åren går åldras även vattenrören. Om du har stålvattenrör ingjutet i golvet före vattenmätaren är det dags att byta ut röret innan det uppstår läckage.

Ta gärna kontakt med stadens VA-verk för en bedömning om eventuell ombyggnad.

Kostnaden för ombyggnaden bekostas av fastighetsägaren, men VA-verket utför arbetet.

Om det har uppstått läckage, kontakta VA-verket tfn 5310 (vxl) kl. 07.00-16.00. Efter arbetstid ringer du antingen alarmcentralen tfn 531 599 eller jourtelefon 0457-530 0830. 

Åldrande vattenrör, skissritning

Risk för översvämning
Vid störtregn och vid stopp i stadens avlopp finns det risk för översvämning i fastigheter med låg uppdämningshöjd, och vi vill påminna dig som fastighetsägare att kontrollera uppdämningshöjden i din fastighet.

Störningar i avloppsledningar kan förorsakas av stockningar (t.ex. olika fasta föremål, pappershanddukar, blöjor) som helt eller delvis stryper vattenflödet i en avloppsledning eller av stora momentana vattenflöden i kombinerade system (avlopp och dagvatten) vid störtregn, eller av båda händelseförlopp samtidigt.

Fastighet med låg uppdämningshöjd (höjdskillnad mellan hjässan i stadens avlopp vid anslutningspunkten i gata och fastighetens lägsta avloppsenhet, t.ex. en golvsil i ett källarutrymme) kan bäst skydda sig mot översvämningar genom att installera en pump med bakvattenventil för källaravlopp.

Enligt anslutningsavtalet (7§) och verkets allmänna bestämmelser ansvarar staden inte för skador som förorsakas av översvämning som uppstår i utrymmen där uppdämningshöjden är under en meter (1 m).

Som fastighetsägare är det därför viktigt att du kontrollerar uppdämningshöjden i er fastighet (gäller speciellt äldre hus med källare) och vid behov vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda utrymmen och anordningar som befinner sig under uppdämningshöjden på en meter.

Om utgående rör från dräneringsuppsamlingsbrunn ligger lägre än det allmänna avloppets uppdämningshöjd, rekommenderas även att dräneringsledningen förses med automatiskt fungerande uppdämningsventil.

Du är välkommen att ta kontakt med VA-verket om du behöver mer information.

VA-skissritning

 

Sidan uppdaterades