Träd, buskage och häckar

Träd och buskar har många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. Mariehamns stad får en stor del av sin grönska från de privata gårdarna. De stora gamla träden är viktiga för stadsbilden och vår önskan till dig som gårdsägare är att du värnar om dem.

Träd på tomtmark

På varje påbörjad 300 m2 av tomten ska det finnas ett stamträd som blir över 3m hög. Som stamträd räknas frukträd och andra mindre prydnadsträd. Hit räknas inte högväxande buskar som t.ex. syrener eller barrväxter som tujor eller enar.

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att växtlighet från tomter som gränsar mot gata, gång- och cykelväg eller trottoar sköts så att siktens hålls fri. Som fastighetsägare är det också ditt ansvar att växtlighet inte skymmer belysningsstolpar, skyltar och vägmärken.

Träd på allmän mark
Målet med stadens trädvård är att undvika att beskära våra träd så långt det är möjligt. Beskärning är en åtgärd som vi sätter in när vi vill förändra trädens eller buskarnas naturliga växtsätt. Det kan t.ex. vara när träden eller buskarna blir för omfångsrika och därmed utgör ett hinder för gående, cyklister, bilister eller tar i fasaden på husen.

Skugga och löv är inget skäl till beskärning eller nertagning av träd. Undantagslöst gäller att ingen beskärning som är till skada för vegetationen får göras, som t.ex. kapning av grova grenar. Inte heller får beskärning göras för att gå enskilda önskemål till mötes, som t.ex. att minska trädvolymen på grund av att träd skuggar eller fäller sina löv på intill liggande hus.

Häckar och buskage
Som fastighetsägare har du ansvar för växtlighet som gränsar mot gata, gång- och cykelväg eller trottoar. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan hindra trafikolyckor. Här kan du läsa om riktlinjer för beskärning av träd, buskage och häckar (pdf).

 

Sidan uppdaterades