Samhällstekniska avdelningens avgifter

Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 01.01.2019

AVGIFTER SOM UPPBÄRS FÖR VISSA AV SAMHÄLLSTEKNISKA AVDELNINGEN UTFÖRDA UPPGIFTER  
1 §    
För karta som uppgjorts för ansökan om byggnadslov erläggs  105,00
För undersökningar som krävs för förnyande av karta erläggs  45,57
    momsfria
2 §    
Officiell tomtkarta   55,00
    momsfria
3 §    
För kopia av eller utdrag ur färdig karta och för styrkande av kopias eller utdrags riktighet, uppbärs avgift med tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets gällande beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjor och tombokförare.
     
   
För uppgörande av andra än i 1 § avsedda kartor, för vilkas del avgift inte särskilt fastställs, samt för andra än i 2 § avsedda kopior, ävensom för utfärdade intyg, erläggs ersättning enligt de verkliga kostnader som uppdraget medfört.
 
5 § exkl.moms inkl.moms
Mätningsgrupp med utrustning 42,29 52,44

 

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPGRÄVDA ASFALTYTOR    
       exkl.moms inkl. moms
    0 - 10 m2  per m2 67,87 84,16
  10 -  50 m,per m2 46,73 57,95
  50 - 300 m-”- 36,05 44,70
  >   300 m2    -”- 25,16 31,20
       
AVGIFT FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄSMATTOR     
        exkl.moms inkl. moms
  0 -  99 m2 , per m2 20,91 25,93
  100 - 499 m2  -”- 18,41 22,83
  För större ytor kan avtalas om återställande till själv­kostnadspris.  
       
ARRENDEAVGIFT FÖR TRÄDGÅRDSLOTTER   
             momsfri  
  per styck och år 42,98  
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV PARKMARK   
        exkl.moms inkl. moms
  - grundavgift 121,88 151,13
  - för parkmark  per m2 och vecka 0,184 0,23
       
  För parkmark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt vid huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV GATUMARK    
        exkl.moms inkl. moms
  grundavgift 123,71 153,40
  - för körbana  per m2 och vecka 0,255 0,32
  - för sidoområde per m2 och vecka 0,184 0,23
       
  För gatumark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt för huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
   
TIMAVGIFTER FÖR ARBETE, FORDON OCH MASKINER
  Timdebitering för arbete exkl.moms inkl. moms
  - samhällstekniska avdelningen (park-/gatuarbeten, va-verket, mätningsenheten) 42,14 52,25
  - efter normal arbetstid 86,68 107,48
       
  Fordonsdebitering per timme    
  - lastbil (utan förare) 27,05 33,54
  - självgående sopmaskin 51,09 63,35
  - traktor 22,51 27,91
  - lastmaskin 25,51 31,63
  - gräsklippare 25,51 31,63
  - 4 wd truck/skåpbil 18,01 22,34
  - lastbilssopmaskin 52,50 65,10
       
Sidan uppdaterades