Bilden visar barn som leker på golvet

Ansökan om barnomsorg

När du som vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har ditt barn rätt till barnomsorg. Är barnet över tre år har ni rätt till barnomsorg 25 timmar i veckan, även om du som vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig med yngre syskon.

Då ditt barn är under tre år har ditt barn rätt till barnomsorg under den tid som moderskapspenningen för ett yngre syskon betalas ut, men däremot inte under den tid som du är föräldra-/vårdledig.

Alla barn som enligt lagen är berättigad till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats, antingen på daghem eller i gruppfamiljedaghem.

Du kan läsa intagningsprinciperna för Mariehamns barnomsorg för att få reda på vilka regler som gäller för rätt till barnomsorg, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Barnomsorg av särskilda skäl

Kommunen kan bevilja barnomsorg av särskilda skäl. Det innebär att familjen kan ges rätt till barnomsorg eller utökad barnomsorg på grund av särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla flerbarnsfödsel eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i familjen. Förlossningsdepression är ett konkret exempel där barnomsorg av särskilda skäl beviljas. Det kan också till exempel gälla vid separation mellan vårdnadshavare där ena vårdnadshavaren är föräldra- eller vårdledig medan den andra vårdnadshavaren har andra behov av barnomsorg. Varje ansökan prövas skilt.

Om din familj har behov av barnomsorg av särskilda skäl, kontakta bildningskansliet via växeln tel. 5310 eller skicka epost till bildningskansliet. Förvaltningen bokar gärna tid för möte innan ansökan lämnas in.

Du söker inte om barnomsorg av särskilda skäl på en färdig blankett utan ansökan ska vara fritt formulerad. Biträdande bildningschefen fattar beslut på basen av ansökan som lämnas in. Vid behov begärs kompletterande uppgifter. Om sökande är missnöjd med beslutet finns möjlighet att lämna in rättelseyrkande till bildningsnämnden, anvisningar för detta finns med i beslutet.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under vecka 7–9. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom den här perioden, och som behöver öppna sin plats i augusti – september, ges i mitten av april. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Vi ser gärna att du lämnar in ansökan elektroniskt via stadens hemsida. Blanketten fås även från daghemmen samt från Bildningskansliet, Tekniska verken, Elverksgatan 1 eller skickas till Pb 207, 22101 Mariehamn.

Kösystemet

Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi inte alltid tillgodose önskemål om barnomsorg vid en särskild enhet. Kommunen är dock skyldig att tillhandahålla platser enligt lag.

När ska jag lämna in ansökan?

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Om vårdnadshavare väljer att söka om barnomsorg i mycket god tid får familjen två beslut om barnomsorg. Det första beslutet ger besked om barnet beviljas plats i Mariehamns stads barnomsorg. Om familjen beviljas plats, tas så småningom ett andra beslut med besked om vilken daghemsenhet barnet beviljas plats på. Det beslutet skickas senast en månad före platsen beräknas tas i bruk.

Om vårdnadshavare tackar nej till en plats ska en ny ansökan lämnas in då behov av barnomsorg uppstår.

Heltids-, 80% eller halvtidsplats

Alla stadens daghem erbjuder platser på hel-, 80 % och halvtid. För en 80 % eller halvtidsplats ska timmarna gå jämt upp inom två veckor. Det innebär att du t.ex. kan använda 40 timmar en vecka och 30 timmar nästa för en 80% plats, däremot kan timantalet inte överstiga 70 timmar på två veckor. För en halvtidsplats får timantalet inte överstiga 50 timmar på två veckor. Du gör en skriftlig överenskommelse med daghemmet om vilken plats barnet nyttjar. För en 80% plats betalar du 80 % av avgiften för en heltidsplats, för halvtidsplats betalar du 60% av en heltidsplats.

Skapad 12.8.2019 12:43
Publicerad 1.3.2022 06:02
Uppdaterad 1.3.2022 06:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.