Lotsgatan (1130)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring innehållande en justering av bilplatsnormen enligt stadens nya parkeringsnorm, antagen 29.01.2019 § 5, inklusive bilpool.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 5 – 19.7.2021. Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 19.7.2021 kl.15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 23.6.2021
Uppdaterad 24.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.