Krokensvägen 2 (nr 1074)

Sökanden önskar en planändring i enlighet med inlämnade skiss så att till tomten infogas ett gatuområde med syfte att en tomt bildas som motsvarar lägenheten Dalkarby by 1:48 så att arealen återställs.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 24.10 - 07.11.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast kl.15.00 den 07.11.2016 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades