Matrosgatan 5 (nr 1072)

Sökanden önskar en planändring så att till tomten infogas ett gatuområde om 4 m x 23 m, 128 m2, för att kunna placera en miljöstation för gemen-sam sophantering i enlighet med Ålands Miljöservice regelverk sam att markanvändning, byggnadsrätt och antal våningar kvarstår såsom i gäl-lande stadsplan. Till ansökan har bifogats infrastrukturdirektörens positiva beslut gällande försäljning av del av fastighet i Öfvernäs by, 478-408-2-2 (i anslutning till tomten Sveden-478-8-24-6) efter genomfört planändring som till storlek och placering motsvarar sökandens till anhållan bifogade skiss.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 30.05 - 13.06.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 13.06.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn. 

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades